admission.tsu.ac.th

การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

การสมัครออนไลน์

  1. ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร และนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ
  3. ส่งหลักฐานการสมัครตามช่องทางที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร
  4. ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัคร 7 วันทำการ

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งในแต่ละโครงการ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu