admission.tsu.ac.th

ปริญญาตรี วิทยาเขตพัทลุง

หลักสูตร ค่าเทอม
1 วท.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500
2 วท.บ.เคมี
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
3 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
4 วท.บ.จุลชีววิทยา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
5 วท.บ.ชีววิทยา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
6 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500
7 วท.บ.ฟิสิกส์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500
8 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500
9 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
10 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
11 วท.บ.สถิติประยุกต์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500
12 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
13 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
14 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
15 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000
16 วท.บ.เกษตรศาสตร์
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
17 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
18 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (เก่า)
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
19 วท.บ.สัตวศาสตร์
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
20 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
21 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500
22 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
23 น.บ.นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
24 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500
25 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
18,000
26 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
18,000
27 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
26,000
28 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะ : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิทยาเขตพัทลุง

หลักสูตร ค่าเทอม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเขตพัทลุง

หลักสูตร ค่าเทอม

ปริญญาโท วิทยาเขตพัทลุง

หลักสูตร ค่าเทอม
1 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
2 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
3 วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
4 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
5 วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
6 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
7 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
8 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
9 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
13 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
16 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
22,000
17 ส.ม.สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
29,000
18 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
19 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง

ปริญญาเอก วิทยาเขตพัทลุง

หลักสูตร ค่าเทอม
1 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
2 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
3 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000
4 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
5 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง

×

amdTsu