admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ครั้งที่ 3
ให้ส่งหลักฐานการสมัครในวันสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์

×

amdTsu