admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการโควตาภูมิภาค
สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 2
สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2
สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์
5 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา
สอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์
7 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
8 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์

×

amdTsu