admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2563
สอบข้อเขียน
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปีกการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์

×

Tsu