admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2564
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ปีการศึกษา 2564
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2564
สอบข้อเขียน
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2564
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

×

Tsu