admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
4 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail

×

Tsu