admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-
2 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำภาคเรียนที่ 2
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำภาคเรียนที่ 2
4 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำภาคเรียนที่ 2

×

Tsu