admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์

×

amdTsu