admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร น.ม.นิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์-ให้ส่งหลักฐานผ่านe-mail

×

Tsu