admission.tsu.ac.th

การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(สอบสัมภาษณ์)

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

การสมัครออนไลน์

  1. ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร และนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ
  3. ส่งหลักฐานการสมัครถึง ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  4. ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังจากส่งเอกสารและชำระเงินค่าสมัคร 7 วันทำการ

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งในแต่ละโครงการ หากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลผิดพลาด กรุณาติดต่อ ภารกิจรับนิสิต โทร. 074-317608, 074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112 ในวัน-เวลาราชการ ก่อนปิดรับสมัครโครงการนั้น

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu