admission.tsu.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งในแต่ละโครงการ หากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลผิดพลาด กรุณาติดต่อ ภารกิจรับนิสิต โทร. 074-317608, 074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112 ในวัน-เวลาราชการ ก่อนปิดรับสมัครโครงการนั้น
×

Tsu