admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

×

Tsu