admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์
3 TCAS 1/2 : โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
4 TCAS 1/2 : โครงการโควตาพิเศษรับนักเรียนต่างภูมิภาค
5 TCAS 1/2 : โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
6 TCAS 1/2 : โครงการผลิตครูดี 55 ปี ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีทั่วไป หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
สอบข้อเขียน
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
สอบสัมภาษณ์

×

Tsu