admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ
1 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
2 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
3 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
4 TCAS 1/1 : โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษา ปวช.
5 TCAS 1/1 : โครงการโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีทั่วไป หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
สอบข้อเขียน
4 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
5 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
สอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
สอบสัมภาษณ์

×

Tsu