admission.tsu.ac.th

การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

(พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร)

ระเบียบการรับสมัคร

การสมัครออนไลน์

  1. ผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  2. ใบเสร็จค่าสมัคร เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  3. ผลงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุในระเบียบการรับสมัคร เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  4. สามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้ง ในแต่ละโครงการ

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu