admission.tsu.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งในแต่ละโครงการ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu