โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561
คัดเลือกจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561
พิจารณาจากเอกสารการสมัครและผลการเรียน
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัคร ป.เอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัคร ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์