admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

โครงการ view
1 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ระดับ ป.เอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์

×

amdTsu