ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

 

ปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
2 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
3 กศ.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
4 กศ.บ.เคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 กศ.บ.ชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
6 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
7 กศ.บ.พลศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
8 กศ.บ.ฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
9 กศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
10 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
11 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
12 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
13 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
14 กศ.บ.ศิลปศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
15 กศ.บ.สังคมศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
16 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
17 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
18 น.บ. นิติศาสตร์ (3ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 101,500
19 น.บ. นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
20 น.บ. นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
21 น.บ. นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
22 น.บ. นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23 น.บ. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
24 น.บ. นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขตสงขลา
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
26 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
27 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
28 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
29 นศ.บ. นิเทศศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
30 บช.บ.การบัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
31 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการการค้าปลีก
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
32 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
33 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การประกอบการและการจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
34 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
35 บธ.บ.การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
36 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
37 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
38 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
39 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
40 วท.บ. คณิตศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
41 วท.บ. เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
42 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
43 วท.บ. ชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
44 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
45 วท.บ. ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
46 วท.บ. ภูมิศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
47 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
48 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
49 วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
50 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
51 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
52 วท.บ. สถิติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
53 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
54 วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
55 วท.บ.เกษตรศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
56 วท.บ.จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
57 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
58 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
59 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
60 วท.บ.พืชศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
61 วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
62 วท.บ.สัตวศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
63 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
64 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
65 วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
66 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
67 ศป.บ. ทัศนศิลป์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
68 ศป.บ.ศิลปะการแสดง
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 102,000
69 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
70 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
71 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
72 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
73 ศศ.บ. ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
74 ศศ.บ. ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
75 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
76 ศศ.บ. ภาษาไทย
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
77 ศศ.บ. ภาษามลายู
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
78 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
79 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80 ศศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
81 ศศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
82 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
83 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
84 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
 

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
2 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
3 บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 67,500
4 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
6 บธ.บ.การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
7 บธ.บ.การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
8 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
9 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 48,000
11 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
12 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
13 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
14 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
15 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
16 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
17 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
18 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
2 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
3 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (ทั่วไป)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
35,000
4 ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24,000 60,000
 

ปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
2 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
3 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
4 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26,000 117,000
6 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก1
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
7 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
8 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
9 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
10 กศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
11 กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
12 กศ.ม.การสอนเคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
13 กศ.ม.การสอนชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
14 กศ.ม.การสอนฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
15 กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16 กศ.ม.เคมี ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
17 กศ.ม.เคมี ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
18 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
19 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
20 กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
21 กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
22 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
23 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
24 กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
25 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
26 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
27 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
21,000 84,000
28 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก(2)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
31,000 139,500
29 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
30 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23,000
31 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
32 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
36,600
33 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
34 วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
22,000 88,000
35 วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
29,000 130,500
36 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
17,000 68,000
37 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24,000 108,000
38 วท.ม.เคมี ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
39 วท.ม.เคมีประยุกต์ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
40 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
41 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
42 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
43 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
44 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
45 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
46 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
47 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
48 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
49 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
27,000 108,000
50 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
51 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
52 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
53 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
54 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
55 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
56 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
57 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก1
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
58 วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก2
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
59 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
61 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
62 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
63 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
64 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
65 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ก 2
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
66 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
67 ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
68 ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
69 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
70 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 125,000
71 ศศ.ม.ไทยศึกษา ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
72 ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
73 ศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
74 ศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
 

ปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ด. ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
2 กศ.ด.การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
3 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 1.1 ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
4 กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.1 ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
5 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000 240,000
6 ปร.ด.การพัฒนาทียั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
100,000 600,000
7 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
8 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
9 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
10 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 200,000
11 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 200,000
13 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
16 ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน แบบ 2.1
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง