admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ปีการศึกษา 2566
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
3 TCAS 1/2 : โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2566
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

×

Tsu