admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ
1 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ปีการศึกษา 2566
2 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปีการศึกษา 2566
3 TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566

×

Tsu