admission.tsu.ac.th

TCAS 1/1 : โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

ระเบียบการรับสมัคร

การสมัครออนไลน์

  1. ผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  2. ใบเสร็จค่าสมัคร เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  3. ผลงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุในระเบียบการรับสมัคร เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  4. สามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้ง ในแต่ละโครงการ

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu