admission.tsu.ac.th

ปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายต่อภาคเรียน
ตลอดหลักสูตร
1 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
2 กศ.บ.การศึกษา - การประถมศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
3 กศ.บ.การศึกษา - การประถมศึกษา (แผนการเรียนสำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน)
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 90,000
4 กศ.บ.การศึกษา - การศึกษาปฐมวัย
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
5 กศ.บ.การศึกษา - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
6 กศ.บ.การศึกษา - เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
7 กศ.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
8 กศ.บ.เคมี
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 136,000
9 กศ.บ.ชีววิทยา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 136,000
10 กศ.บ.พลศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
11 กศ.บ.ฟิสิกส์
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 136,000
12 กศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
13 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
14 กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เคมี
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000
15 กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ชีววิทยา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000
16 กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ฟิสิกส์
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000
17 กศ.บ.ศิลปศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 108,000
18 กศ.บ.สังคมศึกษา
คณะ : คณะศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
19 นศ.บ.นิเทศศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
20 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000 120,000
21 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การปกครองท้องถิ่น
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000 120,000
22 วท.บ.ภูมิศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
23 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
24 ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
25 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
26 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 108,000
27 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 108,000
28 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
29 ศศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
30 ศศ.บ.ภาษามลายู
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500
31 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
32 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญา)
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,000 184,000
33 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
34 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15,000
35 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
36 ศป.บ.ทัศนศิลป์
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
37 ศป.บ.ศิลปะการแสดง
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 102,000
38 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
คณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
39 บช.บ.การบัญชี
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
40 บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
41 บธ.บ.การตลาด
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
42 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
43 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
44 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
45 น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ส - อ) (Block Course)
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
46 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ
คณะ : คณะนิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
47 กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
19,000 147,500
48 กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการการประกอบการทางสังคม
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
19,000 147,500
49 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคปกติ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,600
50 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ (จันทร์ - ศุกร์)
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,600
51 รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
คณะ : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16,600

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิทยาเขตสงขลา

หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายต่อภาคเรียน
ตลอดหลักสูตร
1 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
2 บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 67,500
3 บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ภาคสมทบ (Block Course) (เทียบ 4 ปี)
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750

×

Tsu