โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
2 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์