โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 3
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
รับผู้สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้ คัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติ
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์