admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
4 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
5 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
6 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
7 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
8 การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ปีการศึกษา 2562
พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์

×

amdTsu