โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
พิจารณาผลการเรียนและการสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต โครงการปาริชาตช่อใหม่ ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสารการสมัคร
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรน.บ.สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานแสดงผลงานและความสามารถทางกีฬา ผลการเรียน และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์
5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาเอกสาร สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
6 โครงการ Modern Trade สัญจร (ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
7 โครงการโควตานักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์
8 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านภาษา ปีการศึกษา 2560
พิจารณาหลักฐานความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
9 การรับนิสิต(หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์คัดเลือก 2 ทุนการศึกษา
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการ Modern Trade สัญจร (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ วิธีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์