โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
2 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (เตรียมชุดกีฬามาวันสอบ)
3 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สอบสัมภาษณ์
4 โครงการผู้นำท้องถิ่นรุ่นเยาว์
สอบสัมภาษณ์
5 โครงการเพชรศิลป์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์)
6 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558
ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/58 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
7 โครงการเส้นทางสู่แดนมังกร
สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนในหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน
8 โครงการทายาท อสม.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
9 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
10 โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
11 โครงการนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร