โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
พิจารณาจากผลการเรียน
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป
พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร กศ.บ.ศิลปศึกษา วิธีพิเศษ
พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT5 PAT6/สอบสัมภาษณ์
4 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
5 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร