โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558
ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/58 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประเภทโควตา
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิธีทั่วไป
เรียนภาคปกติ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)