โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้
รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์