โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โควตาพิเศษ ม.ทักษิณสัญจร (TSU Active Recruitment)
สนามสอบ ม.ทักษิณ สงขลา สอบเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตสงขลา/สนามสอบ ม.ทักษิณพัทลุง สอบเฉพาะสาขาที่เปิดสอนที่วิทยาเขตพัทลุง
2 โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนแผนวิทย์ 1 คน/แผนศิลป์ 1 คน
3 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
4 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (เตรียมชุดกีฬามาวันสอบ)
5 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สอบสัมภาษณ์
6 โครงการผู้นำท้องถิ่นรุ่นเยาว์
สอบสัมภาษณ์
7 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558
ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/58 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
8 โครงการนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
9 โครงการเส้นทางสู่แดนมังกร
สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนในหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน
10 โครงการทายาท อสม.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
11 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
12 โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
13 โครงการเพชรศิลป์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์)