โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ใช้คะแนน GAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะ วสก. วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์
4 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิต ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (ขยายเวลา)
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ครั้งที่ 3
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์