โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2559
คัดเลือกจากคะแนน GAT และสอบสัมภาษณ์ รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2559
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ วิธีพิเศษ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา การคัดเลือกพิจารณาจากรายวิชาและผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์