โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วิธีพิเศษ
วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วิธีทั่วไป
วิธีทั่วไป(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)