โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
พิจารณาจากผลการเรียน
2 การรับนิสิตภาคปกติ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ
รับ 13 สาขา พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 วิธีพิเศษ
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (แก้ไขคุณสมบัติของ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ดังข่าวประกาศ)
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์