โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น.
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 5
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นภาคปกติ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
3 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์