โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น.
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรฯ ครั้งที่ 3
โครงการความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง)
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียน - สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประเภทโควตา
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 วิธีทั่วไป
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นภาคปกติ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
3 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์