โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป โครงการสอบตรง ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
รับ 3 ช่องทาง พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารประกอบการสมัคร และสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559
วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตหลักสูตรวศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์