โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
สอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 3
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์