โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ สถิติ
1 การรับนิสิต ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (ขยายเวลา)
stat
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ สถิติ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ครั้งที่ 3
stat
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ สถิติ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
stat