โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการรับตรงคะแนน GAT PAT หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และสอบสัมภาษณ์
2 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
พิจารณาผลการเรียนและการสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต โครงการปาริชาตช่อใหม่ ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสารการสมัคร
4 การรับนิสิต โครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกจากคะแนนสอบวัดความรู้วิชาสามัญ ปี2560
5 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรน.บ.สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
6 โครงการรับตรงคะแนน GAT PAT หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
7 การรับนิสิตโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
8 การรับนิสิตโครงการ Safety TSU 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร วท.บ.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
9 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานแสดงผลงานและความสามารถทางกีฬา ผลการเรียน และทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์
10 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาเอกสาร สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
11 โครงการ Modern Trade สัญจร (ชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
12 โครงการโควตานักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2 โครงการ Modern Trade สัญจร (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ วิธีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์