โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิธีพิเศษ ครั้งที่ 4
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
2 โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3 โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
สอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์
4 โควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
5 โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นพัทลุง
โรงเรียนคัดเลือกไม่เกิน 5 คน/มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร
6 โครงการเพชรศิลป์
สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง)/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
7 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
สอบสัมภาษณ์
8 โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้
สอบสัมภาษณ์
9 โครงการทายาท อสม.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
10 โครงการสายตรง จป.
สอบสัมภาษณ์
11 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีพิเศษ
สอบสัมภาษณ์
12 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
สอบสัมภาษณ์
13 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนจากผู้เรียนแผนการเรียนวิทย์ 1 คน แผนศิลป์ 1 คน
14 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
15 การรับนิสิตชั้นปีที่1 หลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2558 วิธีพิเศษ
ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้