โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.30 น.
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการทายาท อสม. ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการความสามารถทางด้านกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
4 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการสายตรง จป.
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
5 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์
6 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
2 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์