โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
2 โครงการตามรอยสายตรง ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร
3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ
4 โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์ รับรวม 8 สาขาวิชา