โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
รับ 3 ช่องทาง พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารประกอบการสมัคร และสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิต โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกโดยคณะกรรมการ
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป โครงการรับตรงคะแนนGAT PAT ปีการศึกษา 2560
คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
4 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นพัทลุง ปีการศึกษา2560
สมัครกับโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนละ ไม่เกิน 5 คน
5 การรับนิสิต โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560
สมัครกับทางโรงเรียน โรงเรียนคัดเลือกสายวิทย์ 1 คน สายศิลป์/อื่น ๆ 1 คน
6 การรับนิสิตภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
โครงการ วมว. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
7 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเพชรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559
วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตหลักสูตรวศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ วิธีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
3 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วิธีทั่วไป
วิธีทั่วไป(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
4 การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วิธีพิเศษ
วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์