โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พิจารณาผลการเรียนและการสัมภาษณ์
2 โครงการโควตานักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียน และสอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิต(หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์คัดเลือก 2 ทุนการศึกษา
4 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
5 โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม.การจัดการธุรกิจ วิธีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน2559
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์ รับรวม 8 สาขาวิชา
3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รับ วท.ม.คณิตและคณิตศาสตร์ศึกษา และ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร กศ.ด.การบริหารการศึกษา หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา และ ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
2 การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิธีพิเศษ สอบสัมภาษณ์