โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่1 หลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
2 โครงการโควตานักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปวช.3 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
3 การรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ.(หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ วิธีพิเศษ ทุนการศึกษามูลนิธิชัยพัฒนา
คัดเลือกโดยคะแนน GAT/PAT และสอบสัมภาษณ์ (ให้ทุนการศึกษา)
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
รับผู้สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้ คัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติ