โครงการรับสมัครนิสิตใหม่

 

ปริญญาตรี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
2 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 6
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
3 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
4 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 3
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
5 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิธีพิเศษ
พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
6 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้
รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้
 

ปริญญาโท

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
2 การรับนิสิตระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาเอก

ลำดับ โครงการ
1 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง
2 การรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์