ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

 

ปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
2 กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
3 กศ.บ.คณิตศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
4 กศ.บ.พลศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
5 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 120,000
6 กศ.บ.ภาษาไทย
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
7 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
8 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
9 กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 130,000
10 กศ.บ.ศิลปศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11 กศ.บ.สังคมศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 110,000
12 กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
13 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
14 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
15 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
16 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
19 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
21 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
22 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26 ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
27 น.บ. นิติศาสตร์ (3ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 101,500
28 น.บ. นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
29 น.บ. นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
14,500 137,750
30 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม จ.-ศ.)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
31 น.บ.นิติศาสตร์ (4 ปี) พัทลุง/สมทบ (กลุ่ม ศ - อ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 137,750
32 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
33 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
34 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
35 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
36 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
37 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่พัทลุง) (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
38 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
39 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
40 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
41 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
42 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
43 น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่สงขลา) (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
44 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
11,500 92,000
45 น.บ.นิติศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
คณะ : นิติศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
46 นศ.บ. นิเทศศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
47 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
48 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
49 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
51 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
52 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
53 บช.บ.การบัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
54 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
55 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
56 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
57 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
58 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
59 บช.บ.การบัญชี (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การจัดการการค้าปลีก
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
61 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
62 บธ.บ. บริหารธุรกิจ - การประกอบการและการจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
63 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
64 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
65 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
66 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
67 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
68 บธ.บ.การจัดการการค้าปลีก (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
69 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
70 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
71 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
72 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
73 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
74 บธ.บ.การตลาด (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
75 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
76 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
77 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
78 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
79 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
80 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
81 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
82 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
83 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
84 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
85 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
86 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
87 พท.บ.การแพทย์แผนไทย (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
88 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
89 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
90 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
91 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
92 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
93 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
94 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
95 วท.บ. คณิตศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
96 วท.บ. ชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
97 วท.บ. ฟิสิกส์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
98 วท.บ. ภูมิศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
99 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
100 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
101 วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
102 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
103 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
104 วท.บ. สถิติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
105 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
106 วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
15,000 120,000
107 วท.บ. เคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
108 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
109 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
12,500 100,000
110 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
111 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
112 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
113 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
114 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
115 วท.บ.คณิตศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
116 วท.บ.จุลชีววิทยา
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
117 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
118 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
119 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
120 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
121 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
122 วท.บ.จุลชีววิทยา (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
123 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
124 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
125 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
126 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
127 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
128 วท.บ.ชีววิทยา (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
129 วท.บ.พืชศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
130 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
131 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
132 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
133 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
134 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
135 วท.บ.พืชศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
136 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
137 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
138 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
139 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
140 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
141 วท.บ.ฟิสิกส์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
142 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
143 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
144 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
145 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ.จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
146 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ.จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
147 วท.บ.ภูมิศาสตร์ (สนามสอบ.จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
148 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
149 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
150 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
151 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
152 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
153 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
154 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
155 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
156 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
157 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
158 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
159 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
160 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
161 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
162 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
163 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
164 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
165 วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
166 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
167 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
168 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
169 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
170 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
171 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
172 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
173 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
174 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
175 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
176 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
177 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
178 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
179 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
10,500 84,000
180 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
181 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
182 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
183 วท.บ.สถิติ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
184 วท.บ.สัตวศาสตร์
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
185 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
186 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
187 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
188 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
189 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
190 วท.บ.สัตวศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
191 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
192 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
193 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
194 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
195 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
196 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
197 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
198 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
199 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
200 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
201 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
202 วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
203 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
204 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
205 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
206 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
207 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
208 วท.บ.เคมี (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
209 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
210 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
211 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
212 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
213 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
214 วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
215 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
216 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
14,500 116,000
217 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
218 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
219 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
220 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
221 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
222 วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
223 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
224 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
225 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
226 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
227 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
228 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
229 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
230 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
231 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
232 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
233 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.พัทลุง)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
234 วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
235 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,000 88,000
236 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
237 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
238 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
239 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
240 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
241 ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
242 ศป.บ. ทัศนศิลป์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
243 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
244 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
245 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
246 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
247 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
248 ศป.บ.ทัศนศิลป์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
249 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
250 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
251 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
252 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
253 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
254 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
255 ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
256 ศป.บ.ศิลปะการแสดง
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 102,000
257 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
258 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
259 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
260 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
261 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
262 ศป.บ.ศิลปะการแสดง (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
263 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
264 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
265 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
10,000 80,000
266 ศศ.บ. ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
267 ศศ.บ. ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,000 104,000
268 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,500 100,000
269 ศศ.บ. ภาษามลายู
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
270 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
271 ศศ.บ. ภาษาไทย
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
11,500 92,000
272 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
273 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
274 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
275 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
276 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
277 ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
278 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
279 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
280 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
281 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
282 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
283 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
284 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
285 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
286 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
287 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
288 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
289 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
290 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
291 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
292 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
293 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
294 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
295 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
296 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
297 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
298 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
299 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
300 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
301 ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
302 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
303 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
304 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
305 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
306 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
307 ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
308 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
309 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
310 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
311 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
312 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
313 ศศ.บ.ภาษามลายู (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
314 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
315 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
316 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
317 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
318 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
319 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
320 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
321 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
322 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
323 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
324 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
325 ศศ.บ.ภาษาไทย (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
326 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 96,000
327 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.กระบี่)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
328 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.ตรัง)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
329 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.นครฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
330 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.ปัตตานี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
331 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.สงขลา)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
332 ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา (สนามสอบ จ.สุราษฎร์ฯ)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
333 ศศ.บ.สื่อดิจิตอล
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
 

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
2 บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
3 บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 67,500
4 บธ.บ.บริหารธรกิจ-การตลาด ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
5 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 48,000
6 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
7 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาด ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
8 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคปกติ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 54,000
9 บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การประกอบการฯ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
13,500 60,750
10 รป.บ. การปกครองท้องถิ่น ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
11 ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
12 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ (เทียบ 4 ปี)
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12,000 60,000
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
2 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (ทั่วไป)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
35,000
3 ป.บัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (โครงการความร่วมมือ)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000
 

ปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
2 กศ.ม.การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
3 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
4 กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26,000 117,000
5 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
6 กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
7 กศ.ม.การสอนคณิตศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
8 กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
9 กศ.ม.การสอนชีววิทยา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
10 กศ.ม.การสอนฟิสิกส์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
11 กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
12 กศ.ม.การสอนเคมี
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45,000
13 กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
14 กศ.ม.พลศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
15 กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
16 กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
17 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
18 กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
19 กศ.ม.เคมี ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
20 กศ.ม.เคมี ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
21 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
22 กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
23 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคปกติ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
21,000 84,000
24 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ก(2)
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
31,000 139,500
25 บธ.ม.การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน ข
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
26 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
23,000
27 วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
36,600
28 วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาการสุขภาพและการกีฬา เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
22,000 88,000
29 วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
29,000 130,500
30 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
17,000 68,000
31 วท.ม.คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
24,000 108,000
32 วท.ม.ชีววิทยา ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
33 วท.ม.ฟิสิกส์ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
34 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
35 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ กลุ่ม 2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
36 วท.ม.เคมี ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
37 วท.ม.เคมีประยุกต์ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
20,000 80,000
38 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
39 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
40 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
41 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
20,000 80,000
42 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
27,000 108,000
43 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
44 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
45 ศศ.ม.การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
46 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
47 ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
48 ศศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
17,000 68,000
49 ศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50 ศศ.ม.ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
51 ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ภาคปกติ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
18,000 72,000
52 ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา ภาคพิเศษ
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
25,000 112,500
 

ปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร
1 กศ.ด. ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
2 กศ.ด.การบริหารการศึกษา
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
3 ปร.ด.การพัฒนาทียั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
100,000 600,000
4 ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะ : ศึกษาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
60,000 240,000
5 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 200,000
6 ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1
คณะ : มนุยศาสตรและสังคมศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : สงขลา
50,000 200,000
7 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
8 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.1
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000
9 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2.2
คณะ : วิทยาศาสตร์ เรียนที่วิทยาเขต : พัทลุง
25,000 150,000